Thành viên

  • Đội vận tải Thủy - Bộ
  • Đội khai thác cát sông
  • Xí nghiệp sản xuất Bê Tông và Gạch Không Nung
  • Xí nghiệp Bao Bì An Giang
  • Nhà máy gạch Ceramic An Giang (ACERA)